Buurthuis gebruiken

HET BUURTHUIS HUREN ?

In het buurthuis van het Prinsenhof vinden alle activiteiten plaats die te maken hebben met de buurtwerking. Het is de plek waar Dekenij Prinsenhof, vzw Prinsenhof Cultuur en de Stuurgroep Prinsenhof vergaderen. Ook de verschillende werkgroepen komen er samen.
De jeugdbeweging Jippie organiseert er activiteiten voor de kinderen uit de buurt.

Elke eerste vrijdag van de maand is er een buurtavond waarop alle buren uiteraard welkom zijn.
Ook op andere dagen kunnen er buurtactiviteiten zijn. Zo is er op maandagavond Figuurtraining in het kader van ‘Sporten met de buren’. De Schrijfschool Gent komt er bijeen op dinsdagavond.

Buurtbewoners kunnen het buurthuis gebruiken mits het betalen van een onkostenvergoeding. Voor alle praktische afspraken neem je contact op met buurthuisverantwoordelijke Leo Verlinden: verlinden.leo@gmail.com

 Het buurthuis kan enkel gebruikt worden door bewoners van de Prinsenhofbuurt  of voor activiteiten die een link hebben met de buurt. Elke aanvraag moet aan deze voorwaarden voldoen. De regels voor het gebruik zijn vastgelegd in een reglement.

 

Reglement gebruik buurthuis Prinsenhof:

Artikel 1 Ligging

Het buurthuis van het  Prinsenhof  bevindt  zich op de eerste verdieping van Zilverhof nr. 34 te 9000 Gent. Het wordt beheerd door de vzw Prinsenhof Cultuur (hierna afgekort: de vzw), volgens de huurovereenkomst d.d. 04.07.2001 tussen de vzw en de eigenaar, de Stad Gent.

Artikel 2 Activiteiten

In het buurthuis vinden de socio-culturele activiteiten van de Prinsenhof buurt plaats, zoals bepaald in de statuten en overeenkomstig het maatschappelijk doel van de vzw. Alle handelsactiviteiten en aanverwante bedrijvigheden zijn uitgesloten.

Artikel 3 Gebruik door buurtbewoners

De vzw kan het buurthuis ter beschikking stellen aan personen en organisaties uit de buurt voor socio-culturele activiteiten. De gebruiker mag alleen over het buurthuis beschikken voor het in zijn aanvraag vermelde doel.

Artikel 4 Reglement

Wie gebruikt maakt van het buurthuis dient zich te schikken naar dit gebruikersreglement. Enkel na het zich akkoord verklaren met ditreglement kan het buurthuis in gebruik worden genomen.

Artikel 5 Reservering

1. Wie het buurthuis wil gebruiken mailt zijn aanvraag naar Leo Verlinden . ( verlinden.leo@gmail.com)
De aanvraag moet bevatten:
 (1) naam en adres
 (2) de datum
 (3) het begin en eind uur
 (4) de aard van de activiteit
 (5) het aantal aanwezige personen

Bij een positief antwoord mailt Leo Verlinden eveneens dit reglement. Als aanvrager bevestig je eerst via mail dat je dit reglement aanvaardt. Pas dan worden afspraken i.v.m. sleutels en toegang gemaakt.

2. De mailbevestiging geldt als toestemming. Telefonische of mondelinge afspraken  zijn niet bindend.

3. Reserveringen kunnen niet eerder dan zes maanden op voorhand  gebeuren.

4. De vzw behoudt zich het recht voor om bepaalde activiteiten in dit buurthuis niet toe te staan. Dansfeesten en fuiven zijn hoe dan ook niet toegestaan.

5. De onkostenvergoeding voor het gebruik van het buurthuis Prinsenhof  bedraagt voor een:
- voormiddag ( van 8 tot 12 uur): 75 euro
- namiddag (van 13 tot 17 uur): 75 euro
- avond (van 18 tot 22 uur): 75 euro
- voormiddag + namiddag: 100 euro
- namiddag + avond: 100,00 euro
- voormiddag + namiddag + avond: 125 euro

6. De onkostenvergoeding dient vóór de in gebruik neming gestort te worden op rekeningnummer BE72 2900 2109 7016 van de vzw Prinsenhof Cultuur te 9000 Gent.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden

De vzw stelt aan de gebruiker de lokalen van het buurthuis enkel ter beschikking. De gebruiker is als organisator verplicht alle wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in het buurthuis, hij kan zijn verantwoordelijkheid niet op de vzw afwenden.

Artikel 7 Gebruiksbepalingen

1.De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht aan het gebouw, de infrastructuur en het ter beschikking gesteld materiaal, zowel door de gebruiker,  zijn medewerkers, als de deelnemers aan de georganiseerde activiteit. Deze schade dient integraal door hem vergoed te worden, tenzij hij kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan een fout of nalatigheid in gebruik, bewaking of onderhoud door de gebruiker.

2. De gebruiker verklaart en erkent door de aanvaarding van dit reglement dat de infrastructuur en het meubilair - in voorkomend geval ook het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld - in goede staat verkeert bij de in gebruikneming.
Indien na de activiteit schade vastgesteld wordt, zal de gebruiker op het eerste verzoek van de vzw aanwezig zijn om samen de aard en omvang van de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zal de schade eenzijdig door de vzw worden bepaald. 

4. De lokalen en het gebouw dienen na gebruik zorgvuldig worden afgesloten. In geen geval mogen sleutels  worden doorgegeven of bijgemaakt.

5. Netheid
De gebruiker laat de gebruikte lokalen, traphal en toiletten netjes achter. Verplaatst meubilair en versieringen moeten teruggeplaatst worden zoals de gebruiker ze heeft aangetroffen.
Afval
Vuilniszakken dienen door de gebruiker meegebracht en gevulde afvalzakken worden terug meegenomen.
Keuken
 De gebruiker laat de keuken net achter en doet de afwas. Handdoeken worden zelf meegebracht.
Indien het buurthuis vuil wordt verlaten of wanneer vuilniszakken, lege flessen, ander vuilnis of zaken die vreemd zijn aan het buurthuis worden achtergelaten zal een schoonmaakbeurt worden aangerekend tegen een bedrag van 50  euro.

6.De gebruiker is verplicht zich te verzekeren voor zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.

7. In geen geval mogen derden in het buurthuis worden toegelaten zonder aanwezigheid van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.

8. De lokalen mogen niet aan derden worden afgestaan.

9. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker of betrekking heeft op de georganiseerde activiteit..

10. De vzw sloot een brandverzekering af met "afstand van verhaal op derden". De gebruikers van het buurthuis zijn bijgevolg verzekerd voor schade veroorzaakt door brand.

Artikel 8 Toegang

1. Het buurthuis wordt geopend en gesloten door de organisator of zijn aangestelde.

2. Als de aard, de inhoud of de duur van de toegestane activiteit afwijken van de aanvraag, leidt  dit tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst.

Artikel 9 Ontruiming

1. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor achtergelaten voorwerpen.

2. Na het sluiten van het buurthuis dient de gebruiker dadelijk  de sleutels van het buurthuis terug te plaatsen in het sleutelkastje.

Artikel 10

 Het is strikt verboden :

1. Te roken in gelijk welk lokaal van het buurthuis.

2. Materieel en materialen, van welke aard ook, in het buurthuis binnen te brengen of op te bergen zonder toestemming van de buurthuisverantwoordelijke.

4. Wijzigingen aan te brengen aan de verwarming of verlichting van het buurthuis.

5. Het buurthuis te betreden met dieren.

6. Activiteiten te organiseren in de tuin, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke  toestemming van de stad Gent.

7. De nachtrust van de buren te verstoren. Dansfeesten en fuiven mogen niet in het buurthuis worden georganiseerd.

8. Auto’s te parkeren in de tuin. Enkel op de kasseistrook kan kort geparkeerd worden voor laden en lossen.

Artikel 11 Veiligheid

1. De gebruiker mag in het buurthuis  maximum 50 personen toelaten (strikte brandweerbepaling).  Hij is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschrijden van dit maximum.

2. De gebruiker dient er steeds op te letten dat de uitgangen worden vrijgehouden en dat de voorzieningen inzake brandveiligheid steeds bereikbaar zijn.

3. Onder geen enkel voorwendsel mogen gasflessen in het gebouw worden binnengebracht.

4. Het is verboden brandbare materialen aan te brengen in het buurthuis. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.