Regelement gebruik buurthuis Prinsenhof

Artikel 1 Ligging

Het buurthuis van het Prinsenhof bevindt zich op de eerste verdieping van Zilverhof 34 te 9000 Gent. Het wordt beheerd door de vzw Prinsenhof Cultuur (hierna afgekort: de vzw) volgens de huurovereenkomst d.d. 04.07.2001 tussen de vzw en de eigenaar: de Stad Gent.

Artikel 2 Activiteiten

In het buurthuis vinden de socio-culturele activiteiten van de prinsenhofbuurt plaats zoals bepaald in de statuten en overeenkomstig het maatschappelijk doel van de vzw. Alle handelsactiviteiten en aanverwante bedrijvigheden zijn uitgesloten.

Artikel 3 Gebruik door buurtbewoners

De vzw kan het buurthuis ter beschikking stellen aan personen en organisaties voor socio-culturele activiteiten. De gebruiker mag alleen over het buurthuis beschikken voor het in zijn aanvraag vermelde doel.

Artikel 4 Reglement

Wie gebruikt maakt van het buurthuis dient zich te schikken naar dit gebruikersreglement. Enkel na het zich akkoord verklaren met dit reglement kan het buurthuis in gebruik worden genomen.

Artikel 5 Reservering

1. Reservaties kunnen gemaakt worden via het contactformulier. Daarna ontvangt u antwoord en wordt alles gergeld.
De mailbevestiging geldt als toestemming. Telefonische of mondelinge afspraken zijn niet bindend.

2. Reserveringen kunnen niet eerder dan zes maanden van tevoren gebeuren.

3. De vzw behoudt zich het recht voor om bepaalde activiteiten in dit buurthuis niet toe te staan. Dansfeesten en fuiven zijn hoe dan ook niet toegestaan.

4. De onkostenvergoeding voor het gebruik van het buurthuis Prinsenhof bedraagt voor een:
- voormiddag ( van 8 tot 12 uur): 100,00 euro
- namiddag (van 13 tot 17 uur): 100,00 euro
- avond (van 18 tot 22 uur): 100,00 euro
- voormiddag + namiddag: 125,00 euro
- namiddag + avond: 125,00 euro
- voormiddag + namiddag + avond: 150,00 euro
- klaarzetten en inrichten van de zaal op een andere dag dan de activiteit: 50,00 euro extra
- schoonmaak zaal/ 50,00 euro extra.

6. De onkostenvergoeding dient vóór de ingebruikneming gestort te worden op rekeningnummer
BE72 2900 2109 7016 van de vzw Prinsenhof Cultuur te 9000 Gent.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden

De vzw stelt aan de gebruiker de lokalen van het buurthuis enkel ter beschikking. De gebruiker is als organisator verplicht alle wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in het buurthuis, hij kan zijn verantwoordelijkheid niet op de vzw afwenden.

Artikel 7 Gebruiksbepalingen

1. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht aan het gebouw, de infrastructuur en het ter beschikking gesteld materiaal zowel door de gebruiker, zijn medewerkers als de deelnemers aan de georganiseerde activiteit. Deze schade dient integraal door hem vergoed te worden tenzij hij kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan een fout of nalatigheid in gebruik, bewaking of onderhoud door de gebruiker.

2. De gebruiker verklaart en erkent door de aanvaarding van dit reglement dat de infrastructuur en het meubilair - in voorkomend geval ook het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld - in goede staat verkeert bij de ingebruikneming.
Indien na de activiteit schade vastgesteld wordt, zal de gebruiker op het eerste verzoek van de vzw aanwezig zijn om samen de aard en omvang van de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zal de schade eenzijdig door de vzw worden bepaald. 

3. De lokalen en het gebouw dienen na gebruik zorgvuldig worden afgesloten. In geen geval mogen sleutels worden doorgegeven of bijgemaakt.

4. Netheid
De gebruiker laat de gebruikte lokalen, traphal en toiletten netjes achter. Verplaatst meubilair en versieringen moeten teruggeplaatst worden zoals de gebruiker ze heeft aangetroffen.
Afval
Vuilniszakken dienen door de gebruiker meegebracht en gevulde afvalzakken worden terug meegenomen.
Keuken
De gebruiker laat de keuken net achter en doet de afwas. Handdoeken worden zelf meegebracht.
Indien het buurthuis vuil wordt verlaten of wanneer vuilniszakken, lege flessen, ander vuilnis of zaken die vreemd zijn aan het buurthuis worden achtergelaten zal een schoonmaakbeurt worden aangerekend tegen een bedrag van 50,00 euro.

5. De gebruiker is verplicht zich te verzekeren voor zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.

6. In geen geval mogen derden in het buurthuis worden toegelaten zonder aanwezigheid van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.

7. De lokalen mogen niet aan derden worden afgestaan.

8. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker of betrekking heeft op de georganiseerde activiteit.

9. De vzw sloot een brandverzekering af met "afstand van verhaal op derden". De gebruikers van het buurthuis zijn bijgevolg verzekerd voor schade veroorzaakt door brand.

Artikel 8 Toegang

1. Het buurthuis wordt geopend en gesloten door de organisator of zijn aangestelde.

2. Als de aard, de inhoud of de duur van de toegestane activiteit afwijken van de aanvraag leidt dit tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst.

Artikel 9 Ontruiming

1. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor achtergelaten voorwerpen.

2. Na het sluiten van het buurthuis dient de gebruiker dadelijk de sleutels van het buurthuis terug te plaatsen in het sleutelkastje.

Artikel 10 Het is strikt verboden

1. Te roken in gelijk welk lokaal van het buurthuis.

2. Materieel en materialen, van welke aard ook, in het buurthuis binnen te brengen of op te bergen zonder toestemming van de buurthuisverantwoordelijke.

3. Wijzigingen aan te brengen aan de verwarming of verlichting van het buurthuis.

4. Het buurthuis te betreden met dieren.

5. Activiteiten te organiseren in de tuin, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de stad Gent.

6. De nachtrust van de buren te verstoren. Dansfeesten en fuiven mogen niet in het buurthuis worden georganiseerd.

7. Auto’s te parkeren in de tuin. Enkel op de kasseistrook kan kort geparkeerd worden voor laden en lossen.

Artikel 11 Veiligheid

1. De gebruiker mag in het buurthuis maximum 50 personen toelaten (strikte brandweerbepaling). Hij is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschrijden van dit maximum.

2. De gebruiker dient er steeds op te letten dat de uitgangen worden vrijgehouden en dat de voorzieningen inzake brandveiligheid steeds bereikbaar zijn.

3. Onder geen enkel voorwendsel mogen gasflessen in het gebouw worden binnengebracht.

4. Het is verboden brandbare materialen aan te brengen in het buurthuis. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.